Weboldalunk a jobb használhatóság érdekében sütiket alkalmaz.  Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Induló osztályaink, 2017

A 9. évfolyamon induló képzéseink programjának összeállításakor arra törekedtünk, hogy diákjaink érdeklődésüknek, pályaválasztási szándékaiknak megfelelő oktatásban részesülhessenek.

2017-ben induló osztályaink

A 8. osztályos tanulók számára az alábbi csoportok indulnak (15-15 fővel):

 

A nyelvi előkészítő csoportokban (011, 012) haladó szintről induló intenzív idegennyelv-oktatást szervezünk angol, illetve német nyelvből, annak érdekében, hogy a tehetséges, az idegen nyelvek iránt érdeklődő 8. osztályos jelentkezők számára biztosítani tudjuk az adott idegen nyelv magas színvonalú elsajátítását. A „NYEK évfolyamon” az idegen nyelvek órái mellett a diákok részt vesznek informatika, matematika, kommunikáció és tanulásmódszertani foglalkozásokon. A tizedik-tizenharmadik évfolyamon emelt szintű oktatás keretében felkészítjük diákjainkat az adott nyelvből emelt szintű érettségi vizsga letételére. A „NYEK” osztályokban második idegen nyelvként az angol csoport német nyelvet, a németes csoport angol nyelvet tanul. 

A (haladó) angol tagozaton (041) tanulóink az első idegen nyelvet (angol) haladó szintről indulva, magas óraszámban tanulják, így már a gimnáziumi évek alatt lehetőségük nyílik a választott idegen nyelv elsajátítására. Angoltagozatos tanulóink jelentős része a 11. osztálytól választható idegennyelvi fakultáció után jó eséllyel próbálkozhat az emelt szintű érettségivel, és így nyelvvizsga-bizonyítványt is kaphat.

A történelem-társadalomismeret csoportba (042) olyan jelentkezőket várunk, akik szeretik a történelmet, és sokat gondolkodnak a világ dolgairól, érdeklődnek a filozófia, és a szociológia iránt. A tanulók a 9. és a 10. osztályban az általános tantervi követelményeknél magasabb szinten, nagyobb óraszámban tanulják a történelem tantárgyat; és  – miközben a társadalomismeretek alapjairól tájékozódnak – könyvtári órák keretében felkészülnek az önálló ismeretszerzésre, digitális és hagyományos eszköztárú kutatómunkára és projektkészítésre.

A A informatika csoport (043) diákjai – az információs társadalom elvárásainak megfelelően – magas szinten elsajátítják a főbb számítógépes alkalmazásokat (szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás-kezelés, az internet által kínált lehetőségek, programozás alapjai, stb.). Mindez eszköz ahhoz, hogy felismerjék a változó valóság alternatív lehetőségeit, és azt, hogy az információ ma hatalom. A tanulók Európai Számítógép-használói Jogosítványt (European Computer Driving Licence – ECDL) szerezhetnek gimnáziumunkban. 

A mozgóképkultúra és médiaismeret csoportba (044) járó diákok 9. és 10. osztályban heti két-két órában tanulják a társadalmi kapcsolattartás és ismeretközlés elméleti és gyakorlati kérdéseit, a kommunikáció alapjait, valamint megismerkednek a mozgóképi szövegelemzés alapjaival, betekintést nyernek a filmtörténetbe, tanulmányozzák a legnagyobb alkotók munkáit. A tanulók a projektmunka során a gyakorlatban kamatoztathatják kreativitásukat.

A természettudományi tagozaton (045) z emelt óraszámot a 9-10. évfolyamon elsősorban a fizika, kémia, biológia kísérleti megismerésére fordítjuk, a frissen elkészült korszerű laboratóriumunkban folytatott laborgyakorlatok keretében. Ezen gyakorlati alapozást követően a 11-12. évfolyamos fakultáción készülhetnek fel diákjaink a választott tantárgy(ak)ból az emelt szintű érettségire.

A dráma tagozatra (046) olyan tanulókat várunk, akik különösen érdeklődnek a művészetek (irodalom, zeneművészet, színház) iránt. Hagyományok ápolásával, iskolán kívüli programokkal igyekszünk élménygazdag betekintést nyújtani a kultúra világába. A tananyagban hangsúlyt kap a művészi érzékenység és a képességek fejlesztése. A magasabb évfolyamokon ezért a diákok irányultságának megfelelő kreatív órákat és fakultációkat is biztosítunk (írás, színjátszás, zene). Mindezek mellett törekszünk arra, hogy a különböző szituációs és drámajátékokkal, melyeket beépítünk a tanulási folyamatba, önismeretre neveljünk és mintával szolgáljunk a mindennapi élet apró-cseprő helyzeteinek megoldására.

Rajz és vizuális kultúra tagozatra (047) olyan tanulókat várunk, akik különösen érdeklődnek a képzőművészetek (festészet, építészet, szobrászat, fotó) iránt. A tananyagban hangsúlyt kap a képzőművészeti stílusirányzatok áttekintése mellett bizonyos, elsősorban grafikai és festészeti technikák elsajátítása, melyek által a diákok közelebb kerülnek a művészi alkotás folyamatához, sajátosságainak megértéséhez. Magasabb évfolyamokon a diákok irányultságuknak megfelelő kreatív órákat – festészet, grafika, fotó, szobrászat körében - és fakultációkat választhatnak. Mindezek mellett törekszünk az esztétikai érzékenység és ítélőképesség, valamint a kreativitás fejlesztésére.

Élsportolói tagozatunk (048) nyitva áll mindazon tanulók számára, akik magas színvonalú sporttevékenységet folytatnak és céljuk a felsőoktatásba való továbbtanulás, érdeklődnek a sportolás elméleti háttere iránt, ahol többek között sportági ismeretekkel, edzéselmélettel, egészségtannal, sporttörténettel, sportpszichológiával és a sport szervezeti és jogi hátterével is foglalkozunk. A tagozat tanulói emelt óraszámban tanulnak angol nyelvet.

Várjuk a sportoló diákok jelentkezését más tagozatos osztályainkba is, ahol a tagozatos tantárgyak emelt óraszámú oktatása mellett tanulják a sport-specifikus tantárgyakat. Iskolánk biztosítja sportoló tanulóink számára, hogy e-learning keretében edzőtáborok, külföldi versenyek alatt is lehetőségük legyen a tananyag elsajátítására.

Kérjük, a sportoló diákok töltsék ki az  innen letölthető Sportlapot, és 2017. február 10-ig juttassák el azt gimnáziumunkba. (Ennek hiányában nem sportolói jelentkezésüket nem tudjuk figyelembe venni!)

Idegen nyelvek oktatása

Mint minden gimnáziumban, a Leöveyben is két idegen nyelvet kell a diákoknak tanulniuk.

Diákjaink első idegen nyelvként angol nyelvet tanulnak - kivéve német nyelvi előkészítő csoport tagjait.

Mivel tapasztalataink szerint a diákok "hozott" idegen nyelvi tudásszintjében nagy különbségek vannak, ezért a felvételi eljárás lezárása után minden felvett tanulónak - kivéve a „nyekes”, a haladó angol és a sportolói tagozatos diákokat - nyelvi szintfelmérőt kell írnia angol nyelvből, hogy a diákok fejlődését legjobban szolgáló, „szintezett” csoportokat tudjunk kialakítani az osztályokon belül. A szintfelmérőre 2014 májusában kerül sor, pontos időpontját a felvételről szóló hivatalos értesítésben fogjuk közölni.

Tanulóink a második idegen nyelvüket választhatják, így azt úgynevezett sávos keretben tanítjuk. Ez azt jelenti, hogy az adott évfolyam osztálykerete ezekre a nyelvórákra felbomlik, és az évfolyam diákjaiból nyelvi csoportok alakulnak. E képzés keretében a német, finn, francia, orosz, spanyol, portugál vagy latin nyelvet tanuló csoportoknak egyszerre (egy idősávban) van a saját nyelvórájuk. Ez a rendszer teszi lehetővé, hogy diákjaink – az iskola aktuális lehetőségeit figyelembe véve – második idegen nyelvüket megválaszthassák.

A választás előkészítése érdekében kérjük, a jelentkezési lapon tüntessék fel, hogy az említett 7, iskolánkban második nyelvként tanulható idegen nyelv közül melyeket szeretnék választani. (A választás véglegesítésére a felvételi eljárás lezárása után kerül sor. A nyelvi csoportok létszáma 8-16 fő között lehet. A csoportokba történő besorolásnál a felvételi összpontszámot fogjuk figyelembe venni.)

Szakköri formában lehetőséget biztosítunk harmadik idegen nyelv tanulására is.

Leövey Klára Gimnázium
1096 Budapest, Vendel u. 1. 
OM azonosító: 035235
Feladatellátási hely kód: 001 
☎ +36-1-215-9590
✉ lkg@leovey.hu

GTranslate

Hungarian English Finnish French German Portuguese Russian Spanish